Pejam Gulf Company
Skip Navigation Links
   

واحد آموزش

 

...............................................................

معرفي

شرکت خدمات بازرگانی وبندری خلیج پژم، به عنوان متولی ترمینال های کالای عمومی بخش ب، همواره رشد و ارتقاء پرسنلی، افزایش دانش تخصصی و بکارگیری آخرین سیستم ها و تکنیکهای مدیریتی را در دستور کار خود داشته است و در این مسیر به عنوان یک شرکت پیشرو در حوزه شرکتهای فعال در بنادر ایران شناخته شده است.به عنوان مثال می توان دستیابی شرکت خلیج پژم به گواهینامه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در حوزه خدمات بندری به عنوان اولین شرکت در بندر شهید رجایی اشاره کرد. از مهمترین گامهایی که شرکت خلیج پژم در این راستا برداشته است، راه اندازی واحد آموزش درون سازمانی به عنوان متولی اصلی پایش و ارتقا سطح مهارت و دانش پرسنل شرکت می باشد. بررسی و اندازه گیری دانش و مهارت تخصصی پرسنل، تعریف نیازمندی های آموزشی واحدهای سازمانی در راستای اهداف شرکت، تدوین و اجرای دوره های آموزشی شامل تعریف سرفصل و اهم مطالب مورد نیاز، هماهنگی جهت اجرای دوره های آموزشی داخل و یا خارج از شرکت، سنجش اثربخشی دوره های برگزار شده و سایر موارد مرتبط از اهم فعالیت های واحد آموزش بوده است.

...............................................................