Pejam Gulf Company
Skip Navigation Links

سيستم مديريت يكپارچه

 

...............................................................

  شماي كلي

  Integrated Management System
  سيستم مديريت يكپارچه

  IMS

  سلامتی ، بهداشت محیط
  ایمنی و کیفیت

  IMS

  استاندارد مدیریت کیفیت

  ISO 9001

  استاندارد مدیریت زیست محیطی

  ISO 14001

  استاندارد ایمنی و بهداشتی شغلی

  OHSAS/18001

  ابتداي ليست

  ...............................................................

  واژگان واصطلاحات

 • فرایند :
 • مجموعه از فعالیتهای مرتبط وتا ثیرگذارکه ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کند . ( مراحل انجام کارها )

 • عدم انطباق :
 • برآورده نشدن یک الزام ( نقاط ضعف )

 • اقدام اصلاحی:
 • اقدامی برای بر طرف ساختن علت یک عدم انطباق ( بر طرف کردن نقاط ضعف )

 • اقدام پیشگیرانه :
 • اقدامی که منجر به پیشگیری از بروز یک عدم انطباق بالقوه می شود.

 • نظام نامه :
 • مستندی که سیستم مدیریت یک شرکت را تشریح می کند .

 • مستندات :
 • کلیه اطلاعات کاغذی و الکترونیکی

 • ممیز داخلی :
 • توسط پرسنل شرکت انجام میشود. ( عضو گروه IMS )

 • ممیز خارجی :
 • توسط افرادی خارج از شرکت انجام می شود. مانند ( شركت DNV )

  ابتداي ليست

  ..............................................................

  فوايد

 • فواید استقرار الزامات استاندارد ISO9001:2000
 • 1- بررسی مجدد فعالیتها بر اساس اهداف سازمانی و رفع فعالیتهای غیر ضروری ، گلوگاهها دوباره کاریها و جلوگیری از هر گونه توقف ، تاخیر و عدم انطباق در کار
  2- فعالیت مستمر جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات سازمان منطبق بر استانداردها ، الزامات ، قوانین و دستورالعملهای مصوب مرتبط
  3- افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها
  4- گسترش فرهنگ علاقه به کار و مشارکت کلیه سطوح کارکنان در سرنوشت سازمان
  5- ایجاد اطمینان و اعتماد درون سازمانی به اجرای صحیح فعالیتها در سطوح مدیریتی و کارکنان و افزایش انگیزه کاری
  6- ایجاد اطمینان و اعتماد برون سازمانی از طرف مشتری و بالطبع قابلیت عرض اندام در فضای مختلف تجاری و رقابتی و امکان رقابت در منطقه

 • فواید استقرار الزامات ISO14001:2004
 • 1- کاهش اثرات ناگوار ناشی از عملکرد سازمان بر محیط زیست و پیشگیری از آلودگیها
  2- صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه ها
  3- استفاده مجدد از مواد و اقلام بازیافتی در صورت امکان و استفاده بهینه از منابع طبیعی
  4- توانایی سازگاری با شرایط متغیر از نظر زیست محیطی
  5- افزایش رضایتمندی پرسنل و سایر طرفهای علاقه مند و احترام به ارزشهای جامعه در این ارتباط و انطباق با قوانین و مقررات زیست محیطی ملی و بین المللی

 • فواید اسقرار الزامات استاندارد OHSAS18001:1999
 • 1- نگرش طرح ریزی شده و مستند درباره سلامت و ایمنی کارکنان و برخورد سیستماتیک و هدفمند با مسائل ایمنی و بهداشت
  2- کاهش زمان تلف شده در اثر بیماری و صدمات وارده به کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری و بهبود در آمار مربوط به وقوع حوادث
  3- رعایت قوانین و مقررات مربوطه که موجب کاهش هزینه های صرف شده برای پرداخت خسارت و جریمه های احتمالی می شود
  4- ایجاد محیطی ایمن و افزایش رضایت پرسنل ، پیمان کاران و کلیه طرفهای ذینفع

  ابتداي ليست