Pejam Gulf Company
Skip Navigation Links
   

واحد منابع انساني

 

...............................................................

معرفي

در حوزه فعالیت خدماتی شرکت خلیج پژم، منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی مجموعه خلیج پژم به شمار می رود. تعداد پرسنل شاغل تحت استخدام شرکت خلیج پژم در حدود 350 نفر بوده که با احتساب پرسنل پیمانکاران رقمی بالغ بر 500 نفر می شود.
واحد منابع انسانی به عنوان متولی مدیریت مجموعه پرسنلی، در کنار فعالیت های از پیش تعریف شده شامل کنترل حضور و غیاب، محاسبات حقوق و دستمزد و حفظ سوابق پرسنلی، متصدی انجام ارزیابی های دوره ای عملکرد پرسنل و نظام انگیزشی شرکت شامل تشویق و تنبیه نیز می باشد.
پرسنل شرکت خلیج پژم در فعالیت های گوناگون متشکل از سطوح تحصیلی دکترا در گروه مشاوران و کارشناسان ارشد در مدیران میانی تا پرسنلی با سوابق اجرایی بالا در فعالیت های عملیاتی مشغول می باشند.