Pejam Gulf Company
Skip Navigation Links
   

واحد سيستم هاي مديريت

 

...............................................................

معرفي

از مهمترین راهکارهای مدیریت شرکت جهت ارتقاء سطح کیفیت عملیات شرکت، سرعت و دقت در خدمات ارائه شده، حفظ بهداشت محیطی و شغلی، افزایش ضریب ایمنی در عملیات و کنترل سطح هزینه ها، ایجاد واحد سیستم های مدیریت در مجموعه شرکت می باشد.
این واحد متصدی پایش و حفظ این دستاوردها درون شرکت و همکاری در اجرای سایر سیستم های مدیریتی درون شرکت شامل بازنگری در فرایندها، راه اندازی سیستم های مدیریت منابع انسانی و سایر مواردی از این دست می باشد. از دیگر فعالیت های عمده این واحد، مدیریت بهداشت شغلی، ایمنی و محیط زیست HSE می باشد. این فرایند شامل انجام پایش های دوره ای، انجام معاینات پزشکی شغلی بر روی پرسنل، گزارش نواقص و کمبودهای ایمنی و بهداشت و ارائه راهکارهای مربوطه به مدیریت شرکت است.
از مهمترین دستاوردهای این واحد با همکاری سایر پرسنل شرکت خلیج پژم، دستیابی به استاندارد ISO 9001 در سال 1382 و کسب گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شامل استانداردهای ISO 14001, ISO 9001 و OHSAS18001 از موسسه DNV می باشد.