Pejam Gulf Company
Skip Navigation Links
   

واحد بازرگاني و توسعه

 

...............................................................

معرفي

واحد بازرگانی شرکت خلیج پژم متصدی ارزیابی مالی فعالیت های خرید خارجی، ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری، ارزیابی اقتصادی طرح های توسعه و گسترش روابط تجاری بین الملل می باشد. تامین تجهیزات عملیاتی شرکت خلیج پژم شامل ماشین آلات بندری، نیازمند فرایند خرید خارجی شامل تمامی مراحل بانکی و بازرگانی آن بوده که در واحد بازرگانی شرکت صورت می پذیرد. از دیگر فعالیت هایی که در واحد بازرگانی شرکت صورت می گیرد، بررسی و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و طرح های توسعه شرکت شامل راه اندازی کسب و کارهای جدید در حوزه فعالیت شرکت، سرمایه گذاری ها در حوزه فعالیت های بندری، بررسی سود آوری و جریانات مالی، امکان پذیری فنی و نهایتا تهیه طرح های تجاری کسب و کار به منظور راه اندازی فعالیت های توسعه ای می باشد. گسترش روابط علمی و تجاری با سازمانها و شرکت های بین المللی نیز از فعالیت هایی است که در واحد بازرگانی شرکت خلیج پژم انجام می گیرد. تماس با مشتریان شامل تولید کنندگان و بازرگانان جهانی، خطوط کشتیرانی، شرکت ها و موسسات حقوقی و قانون گذاری، مجامع بین المللی و مواردی از این دست، مطابق با سیاست های شرکت خلیج پژم در دستور کار واحد بازرگانی قرار دارد.